Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.kombiniranimasi.com в сила от 26.12.2017г

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на УКАЗАТЕЛИТЕ. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между УКАЗАТЕЛИТЕ и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ УКАЗАТЕЛИТЕ е търговско дружество с наименование „Указателите” ЕООД, ЕИК: 202638060 със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки ” № 6, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.kombiniranimasi.com , тел.: 0887252291.

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.kombiniranimasi.com.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.
ж/ Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целеви потребителски кредити за закупуване на стока и посочени в раздел VII. ”Онлайн покупка на изплащане”, т.21 , от настоящите общи условия.
з/ Под „главница” се разбира, чистият размер на дълга по потребителски кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви и др. такси.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 УКАЗАТЕЛИТЕ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 
1.2 Договорът за продажба между УКАЗАТЕЛИТЕ и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА
2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на УКАЗАТЕЛИТЕ ще се свърже с Клиента по предоставения имейл, като ще потвърди за кога може да бъде изпълнена поръчката. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като УКАЗАТЕЛИТЕ не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.


III. Цени 
3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, УКАЗАТЕЛИТЕ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА 
4. Всяка заявка за покупка от УКАЗАТЕЛИТЕ през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.kombiniranimasi.com.. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. 
6. УКАЗАТЕЛИТЕ не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, УКАЗАТЕЛИТЕ се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане.
7. За неналичните стоки, УКАЗАТЕЛИТЕ посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от УКАЗАТЕЛИТЕ е ориентировъчен , а не фиксиран.
8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични УКАЗАТЕЛИТЕ следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от УКАЗАТЕЛИТЕ ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.
10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
11. Следваща стъпка е да се посочи точен адрес за доставка.
12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
б/ с наложен платеж при доставка с куриер.
в/ плащане с банкова карта.
г/ на изплащане с Jet Credit или Uni Credit
V. Плащане с банкова карта. 
13. В случай, че бъде избрано плащане с банкова карта, ще се отвори страница на обслужващата банка, където се въвеждат данни за картата. При успешна трансакция на екрана се визуализира трансакционна бележка, която може да се разпечати.
14. Видове банкови карти, които могат да се ползват: Master Card, Master Card Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.
15. Данните, които Клиентът трябва да попълни при плащане с банкова карта са : 
- номер на карта
- CVV
- дата на валидност
- име върху картата
16. При спазена процедура за поръчка на стока от е – магазина на УКАЗАТЕЛИТЕ, на лице ще е и успешна трансакция с карта.
17. Пари от Клиент се удържат само при успешна трансакция. В този случай се генерира трансакционна бележка, която Купувачът (клиент) е добре да разпечати и запази.
VI. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 
1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира УКАЗАТЕЛИТЕ, на следния имейл адрес:kombiniranimasi@abv.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. Троян, кв.”Ливадето” №47. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, от която е платена стоката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на УКАЗАТЕЛИТЕ. Стоката ще се приеме само, ако липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес 
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена. 
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на УКАЗАТЕЛИТЕ, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, УКАЗАТЕЛИТЕ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.
18.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.
18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.
19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от УКАЗАТЕЛИТЕ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на УКАЗАТЕЛИТЕ, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от УКАЗАТЕЛИТЕ, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между УКАЗАТЕЛИТЕ и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.
20. Преглед на стоката и рекламации.При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Троян, ул.”Радецки” 6 , e-mail: kombiniranimasi@abv.bg, Телефон 0887252291.


VII. Онлайн покупка на изплащане
21. Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане следва да кандидатства пред избраната финансова институция за отпускане на кредит. 
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150 лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
Кандидатстването се извършва: единствено онлайн, чрез регистрирания от ползвателя на www.kombiniranimasi.com акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи на изплащане ”, след което се следва предвидената процедура.
Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране, клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, на телефон 0887252291.

Конкретните условия, за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитна й политика. ВНИМАНИЕ!!! Относно кредитирането, включително, но не само: кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, включително, но не само: кандидатстване за отпускане на кредит, едностранно определени от финансовите институции:BNP ParibaUnicredit


Ползвателят се уведомява по телефона от финансовата институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя. 
УКАЗАТЕЛИТЕ не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на на действия по принудително изпълнение и др. УКАЗАТЕЛИТЕ не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.
Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като УКАЗАТЕЛИТЕ бъде уведомен от финансовата институция, че между последната и ползвателят, на хартиен носител, е подписан договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Максималният срок за доставка е 30 (тридесет) работни дни за налична на склад стока и максимум 60 работни дни за неналична на склад стока и започва да тече от момента, в който УКАЗАТЕЛИТЕ получи уведомлението по предходното изречение. Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в подписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или упълномощено от него лице.

22. Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към кредитната институция кредитирала онлайн покупката предмет на отказа, с изключение на заплатените от потребителя авансови суми директно към УКАЗАТЕЛИТЕ, които търговецът е длъжен да възстанови на потребителя, като се възстановяват по начина по който са получени, без излишно забавяне: заплатените по банков път суми се връщат по сметката на клиента, заплатените с наложен платеж суми се връщат в брой, на следния адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ 6, лично на Клиента (удостоверяването става по лична карта) или на изрично упълномощено за това лице, с представяне на нотариално заверено пълномощно в оригинал (удостоверяването на пълномощника става с лична карта).
VIII. ДОСТАВКА 
23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 30 /тридесет/ работни дни, но не повече от 40 /четиридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. 
23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена изцяло или частично. 
24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на УКАЗАТЕЛИТЕ. 
25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на УКАЗАТЕЛИТЕ /или на куриера/, а за получателя на стоката. 
26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. 
27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за нейното изпълнение. 
29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка, чрез дебитна или кредитна карта и не направи такова плащане, то за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за доставка на заявената стока. 
30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за предаване на стоката. 
IX. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 
31. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. 
32. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, УКАЗАТЕЛИТЕ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява. 
33. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката. 

X. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
34. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включени данъци и са обявени в електронния магазин. 
35.1. Цената на транспорта в България се заплаща от УКАЗАТЕЛИТЕ. 
35.2. Клиентът не заплаща транспорт в България.
35.3. Уговореният транспорт извън България за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201”. 
35.4.